Principis d'actuació

  • Fidelitat als objectius de l’entitat.
  • Independència: la Fundació té la funció de tutelar persones amb discapacitat psíquica i no està concebuda com dispensadora de serveis ni com a entitat que en depèn d’aquesta. (art. 186.3 del Codi de Família)
  • Subsidiarietat: la Fundació només substituirà les funcions de la família en situacions de desemparament de la persona, bé per no disposar d’aquesta o perquè no se’n pugui fer càrrec amb total garanties.
  • Transparència en la gestió.
  • No discriminació en sentit ampli.
  • Respecte a la persona tutelada, els seus drets i necessitats de desenvolupament i autonomia personal.
  • Atenció personalitzada i integral vers la persona tutelada i les famílies.
  • Confidencialitat i protecció de la informació.
  • Eficàcia i eficiència en la presa de decisions i en les actuacions que se’n derivin.
  • Organització i mitjans adequats tan tècnics com personals, pel correcte desenvolupament de la funció tutelar.

OBJECTIUS:

 

Vetllar per la protecció dels drets de les persones amb discapacitat psíquica i la millora de la seva qualitat de vida, potenciant les seves capacitats en tots els àmbits i evitant situacions de desemparament quan els pares no se’n puguin fer càrrec.

 

OBJECTIU  ESPECÍFICS:

 

L’exercici de les institucions tutelars: tutela, curatela, administració de béns i defensa judicial.

Promoure la incapacitat legal graduada com a garantia de protecció conjuntament amb els centres afins a l’entitat.

L’assessorament integral i especialitzat a les famílies i/o tutors (persones fisíques)

Vetllar pel compliment de les voluntats paternes.

Promoura la recerca de recursos per a cada persona per garantir-li el seu millor benestar.