Organització

La Fundació està regida per un Patronat que és qui pren les decisions i està formada per persones vinculades en el món de la diversitat funcional intel·lectual o en el social.

Actualment formen part d’aquest patronat:

Nom Cognom Càrrec Població
Josep Mª Clarà Vila President Berga
Josep M Serarols Ballús Tresorer Berga
Marta Sentias Lladó Secretaria Puig·reig
Lluís Lozano Lora Vocal Gironella
Josepa Canal Rosell Vocal Berga

A més comptem amb Na Mercè Matamala, educadora Social en funcions de Referent Tutelar i auxiliar de Tutela.

Com a voluntària tenim el suport de Teresina Sans

Organigrama:

Àrea Social.

Aquesta àrea la porta la Referent Tutelar Na Mercè Matamala, al mateix temps exerceix d’auxiliar de tutela i té la col·laboració de Teresina Sans, com a voluntària, amb el desenvolupament següent:

Coordinadora d’àrea: definir, desenvolupar i controlar l’exercici de la tutela, basant-se en la missió i valors de l’entitat.

Referent tutelar: Consisteix a què les persones tutelades rebin de manera coordinada i eficient els recolzaments i els serveis que necessiten amb l’objectiu d’assegurar la qualitat de vida de les persones tutelades.

Auxiliar tutelar: La seva funció consisteix a mantenir el contacte més directe i regular (1 cop al més anant als centres) amb les persones tutelades, supervisar el dia a dia, treballa conjuntament amb el Refent Tutelar.

Àrea Jurídica

Aquesta àrea la porta de forma voluntària el Bufet Matamala (Advocats)

Les funcions principals:

Assessorament jurídic de les persones tutelades
Assessorament jurídic a l’Entitat
Assessorament jurídic a les famílies.
Àrea Econòmica-administrativa

Aquesta àrea la tenim subcontractada a una empresa externa la Consultoria empresarial Serarols&Associats.

Aquesta àrea s’encarrega de la gestió de la mateixa Fundació, la presentació de pressupostos, balanços i informes del Protectorat de la Generalitat de Catalunya, a més pot comptar amb un:

Referent comptable: La seva funció és garantir una gestió eficient del patrimoni de les persones tutelades per una millor gestió de la qualitat de vida. Aquesta funció la porten conjuntament el President i el Tresorer de la Fundació.