Organització

La Fundació està regida per un Patronat que és qui pren les decisions i està formada per persones vinculades en el món de la diversitat funcional o en el social.

Actualment formen part d’aquest patronat :

NOM I COGNOMS

CÀRREC

POBLACIÓ

Josep M Clarà Vila

President

Berga

Josep M Serarols Ballús

Tresorer

Berga

Marta Sentias Lladó

Secretaria

Puig·reig

Lluís Lozano Lora

Vocal

Gironella

Josepa Canal Rosell

Vocal

Berga

Maria Montserrat Magnet Sabata

Vocal

Berga

Pau Bessa Casserras

Vocal

Berga

A més contem amb  Na Laura Casadesus, educadora Social en funcions de Referent Tutelar.

Organigrama:

Patronat
 • Àrea Social
  • Agent Referent
  • Agent Auxiliar
 • Àrea Econòmica i Patrimonial
  • Gestió interna
  • (servei extern)
 • Gestió econòmica i patrimonial dels usuaris 
 • Àrea Jurídica (servei extern)

Àrea Social

Aquesta àrea és gestionada per l’Agent Referent 

 • Coordinadora d’àrea: definir, desenvolupar i controlar l’exercici dels professionals que integren aquesta àrea, basant-se en la missió i valors de l’entitat.
 • Agent Referent: Consisteix a que les persones rebin de manera coordinada i eficient els recolzaments i els serveis que necessiten amb l’objectiu d’assegurar la qualitat de vida.
 • Agent Auxiliar: La seva funció consisteix en mantenir el contacte més directe i regular amb les persones, supervisant el dia a dia i treballant conjuntament amb l’Agent Referent.

Àrea Jurídica

Aquesta àrea la porta de forma voluntària el Bufet Matamala (Advocats)

Les funcions principals:

 • Assessorament jurídic de les persones 
 • Assessorament jurídic a l’Entitat
 • Assessorament jurídic a les famílies

Àrea Econòmica de la Fundació

Aquesta àrea la tenim subcontractada a una empresa externa la Consultoria empresarial Serarols&Associats.

Aquesta àrea s’encarrega de la gestió de la pròpia Fundació, la presentació de pressupostos, balanços i informes al Protectorat de la Generalitat de Catalunya.

Àrea Econòmica dels usuaris 

La seva funció és garantir una gestió eficient del patrimoni de les persones tutelades per una millor gestió de la qualitat de vida. Aquesta funció la porten conjuntament el President i una vocal de la Fundació.