Principis d'actuació

  • Fidelitat als objectius de l’entitat.
  • Independència: la Fundació té la funció de donar suport a persones amb diversitat funcional i no està concebuda com dispensadora de serveis ni com a entitat que en depèn d’aquesta. (art. 186.3 del Codi de Família)
  • Subsidiarietat: la Fundació només substituirà les funcions de la familia en situacions de desemparament de la persona, bé per no disposar d’aquesta o perquè no se’n pugui fer càrrec amb total garanties.
  • Transparència en la gestió.
  • No discriminació en sentit ampli.
  • Respecte a la persona, els seus drets i necessitats de desenvolupament i autonomia personal.
  • Atenció personalitzada i integral vers la persona i les famílies.
  • Confidencialitat i protecció de la informació.
  • Eficàcia i eficiència en la presa de decisions i en les actuacions que se’n derivin.
  • Organització i mitjans adequats tan tècnics com personals, pel correcte desenvolupament de les seves funcions.

OBJECTIUS:

 Vetllar per la protecció dels drets de les persones amb diversitat funcional i la millora de la seva qualitat de vida, potenciant les seves capacitats en tots els àmbits i evitant situacions de desemparament quan els familiars no se’n puguin fer càrrec.

 OBJECTIU  ESPECÍFICS:

Vetllar pel compliment de les voluntats personals d’aquelles persones a les  quals acompanyem.

Mantenir una relació periòdica amb la persona 

Fomentar les relacions amb la família o amics.

Realitzar el seguiment periòdic dels comptes i gestió del patrimoni.

Coordinar amb altres centres afins a l’entitat la garantia de protecció i acompanyament. 

Assessorar i orientar a les famílies

Promoure la recerca de recursos per a cada persona per garantir-li el seu millor benestar.