Serveis

ELS SERVEIS QUE OFERIM DES DE LA FUNDACIÓ SÓN:

Àmbit Pre-tutelar (activitats realitzades en vida dels pares):

 • Servei d’assessoría jurídica.
 • Servei d’orientació familiar.

Àmbit Tutelar (activitats realitzades quan falten els pares):

 • Exercici de la tutela de les persones amb discapacitat psíquiques en totes les seves formes previstes per la llei.
 • Atenció i seguiment de les persones tutelades per a la defensa de tots els seus drets.

Accions específiques.

Servei d’orientació familiar i jurídica

Aquest servei dóna resposta a nivell informatiu a consultes senzilles i properes, plantejades pels familiars.

OBJECTIUS:

 • Assessorar la família per preveure els futur del seu fill/a, garantint la seva voluntat i qualitat de vida.
 • Informar del procés i significat de la incapacitació, tutela i successió.
 • Desangoixar els pares sobre la incertesa dels futur dels seus fills.
 • Orientar a familiars que tinguin assignat l’exercici de la tutela.

Servei de tutela-gestió patrimonial.

L’exercici propi assignat d’aquest servei és per sentència judicial.

La Fundació Privada Tutelar del Berguedà treballarà per la millora de la qualitat de vida de les persones que pertanyen a aquesta comarca.

L’Entitat Tutelar és la responsable de vetllar per l’interès de la persona i el seu benestar, administrar-li els patrimoni i procurar-li tots aquells recursos que necessiti.

L’assumpció de la responsabilitat de totes i cadascuna de les parts implicades -família, administracions, associacions, entitats tutelars, serveis, etc..- és un benefici per la persona tutelada i per la comunitat en general. Aquesta constitueix una eina que garanteix la continuïtat de la feina feta pels familiars i dóna garantia dels drets de les persones.

OBJECTIUS:

 • Mantenir una relació periòdica amb el tutelat.
 • Coordinar-se amb tots els serveis on és atesa la persona i amb les diferents administracions o ens vinculats (Sanitat, Justícia, Benestar i família, INSS…)
 • Cerca recursos econòmics, de lleure, sanitaris ….
 • Fomentar les relacions amb la família o amics.
 • Realitzar el seguiment periòdic dels comptes i gestió del patrimoni.
 • Assegurar el futur de les persones tutelades.
 • Aconseguir la seva millor qualitat de vida possible.